Regulamin | The Castle Run

Regulamin

Regulamin biegu The Castle Run,

I Otwartych Mistrzostw Polski w Półmaratonie Trailowym

 

I CEL i IDEA BIEGÓW:

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.

Promocja Zamku Książ oraz Książańskiego Parku Krajobrazowego

 

II ORGANIZATOR:

Fundacja "W biegu"

KRS: 0000689002

NIP: 8862999336

ul. Reymonta 2/4

58-303 Wałbrzych

reprezentowana przez Marzenę Michalec, prezesa fundacji.

III TERMIN, GODZINA i MIEJSCE STARTU

1. Start, 28.10.2018 (dla obu dystansów z dziedzińca Zamku Książ) Półmaraton , godz. 09:30, 10km godz. 13:15

W przypadku klęski żywiołowej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Zawodnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.thecastlerun.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Zawodnika.

IV BIURO ZAWODÓW

Pakiety startowe będą do odbioru w Biurze Zawodów. Termin oraz miejsce odbioru pakietów zostaną podane w osobnym komunikacie.

V DYSTANS, TRASA i POMIAR CZASU

1. Długość tras wynosi około 10km oraz 21km. Limit czasu na pokonanie 10km to 105 minut, dla półmaratonu 210 minut.

2. Trasa nie posiada atestu PZLA. Prowadzi ścieżkami Książańskiego Parku Krajobrazowego i ma charakter górski.

3. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa zwrotnego mocowanego do sznurowadła.

VI UCZESTNICTWO

1. Prawo startu na dystansie 10km mają osoby, które mają ukończone 14 lat. Prawo startu na dystansie półmaratonu mają osoby, które mają ukończone 18 lat. Ze względu na górski charakter trasy nie ma możliwości startowania zawodników na wózkach.

2. Warunek udziału w Biegu:

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność, do pobrania = > OŚWIADCZENIE DO POBRANIA.

c. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VI niniejszego Regulaminu

d. Poddanie się weryfikacji w biurze zawodów i odebranie pakietu startowego w dniach i godzinach otwarcia biura, o czym mówi punkt III tego Regulaminu. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, w jego imieniu może to zrobić inna osoba, która ma upoważnienie na piśmie osoby, za którą dokonuje odbioru pakietu oraz jej oświadczenie do pobrania => UPOWAŻNIENIE i OŚWIADCZENIE.

e. Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów w godzinach pracy Biura. Odbieranie pakietów odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

f. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu – (lista startowa oraz wyniki) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Zawodnika informacji dotyczących o organizowanych imprezach.

g. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

h. Zawodnik ma obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Zawodników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VII ZGŁOSZENIA i DANE OSOBOWE

1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.thecastlerun.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów z zastrzeżeniem, że ilość dostępnych pakietów będzie uwarunkowana wcześniejszym nie wyczerpaniem się pakietów z puli.

2. Zawodnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Zawodników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Zawodnika.

3. Zawodnik ma możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Zawodnika najpóźniej do 14 dni przed datą biegu, ale bez możliwości wyboru rozmiaru odzieży stanowiącej element pakietu.

4. Organizator ustala limit zawodników na 700 dla 10km oraz 700 dla półmaratonu

5.Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.thecastlerun.pl.

6.Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów do godz. 22.00 pod warunkiem, że na liście startowej nie będzie kompletu zawodników. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

7.Poprzez dokonanie opłaty Zawodnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz firma świadcząca usługi przelewów elektronicznych serwisu PayU. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji na stronie i wniesienia opłaty za udział w biegu.

9. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: adres e-mail, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego PayU S.A.

VIII OPŁATA STARTOWA i PAKIETY STARTOWE

10km - TERMINY OPŁAT I PAKIETY

Pakiet PODSTAWOWY: (torba, numer startowy, medal, chip, woda, piwo, posiłek regeneracyjny po biegu, ewentualne upominki od sponsorów):

I termin - wpłata do dnia: 28 czerwca - 49 zł

II termin - wpłata do dnia: 28 sierpnia - 59 zł

III termin - wpłata do dnia 26 października - 69 zł

IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach - 80 zł

Pakiet RYCERSKI: (torba, numer startowy, medal, chip, woda, piwo, posiłek regeneracyjny po biegu, czapka, bilet do zamku, ewentualne upominki od sponsorów)

I termin - wpłata do dnia: 28 czerwca - 79 zł

II termin - wpłata do dnia: 28 sierpnia - 89 zł

III termin - wpłata do dnia 26 października - 99 zł

IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach - 110 zł

Pakiet KRÓLEWSKI (torba, numer startowy, medal, chip, woda, piwo, czapka, posiłek regeneracyjny po biegu, wyjątkowy bilet na nocne zwiedzanie zamku w dniu 27.10, kubek, pasta party, ewentualne upominki od sponsorów)

I termin - wpłata do dnia: 28 czerwca - 289 zł

II termin - wpłata do dnia: 28 sierpnia - 299 zł

III termin - wpłata do dnia 26 października - 309 zł

IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach - 320 zł

 

PÓŁMARATON - TERMINY OPŁAT I PAKIETY

Pakiet PODSTAWOWY: (torba, numer startowy, medal, chip, woda, piwo, posiłek regeneracyjny po biegu, ewentualne upominki od sponsorów):

I termin - wpłata do dnia: 28 czerwca - 69 zł

II termin - wpłata do dnia: 28 sierpnia - 79 zł

III termin - wpłata do dnia 26 października - 89 zł

IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach - 100 zł

Pakiet RYCERSKI: (torba, numer startowy, medal, chip, woda, piwo, posiłek regeneracyjny po biegu, czapka, bilet do zamku, ewentualne upominki od sponsorów)

I termin - wpłata do dnia: 28 czerwca - 99 zł

II termin - wpłata do dnia: 28 sierpnia - 109 zł

III termin - wpłata do dnia 26 października - 119 zł

IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach - 130 zł

Pakiet KRÓLEWSKI (torba, numer startowy, medal, chip, woda, piwo, czapka, posiłek regeneracyjny po biegu, wyjątkowy bilet na nocne zwiedzanie zamku w dniu 27.10, kubek, pasta party, ewentualne upominki od sponsorów)

I termin - wpłata do dnia: 28 czerwca - 309 zł

II termin - wpłata do dnia: 28 sierpnia - 319 zł

III termin - wpłata do dnia 26 października - 329 zł

IV termin - opłata w biurze zawodów - 340 zł

Prawo do bezpłatnego startu (z pakietem podstawowym) mają kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia.

5. Serwis pośrednictwa finansowego za pomocą, którego są dokonywane płatności online PayU S.A, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.

IX PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

1. Ratownicy medyczni oraz Ratownicy GOPR będą obecni zarówno na trasie biegu jak i przy mecie w dniu zawodów.

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy mecie w dniu zawodów, a także mniej więcej na 6km każdej pętli.

X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA ZAWODNIKÓW:

1. Bieg ubezpiecza Organizator.

2. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

3. Zawodnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Zawodników poszkodowanych w bezpieczne miejsce.

5. Zawodnik wyraża zgodę na powyższe działania. Zawodnik pokrywa wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Zawodnika w Biegu.

6. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Zawodnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

8. Zawodnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Zawodnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Zawodnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

XI KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU (netto i brutto):

1. Za pomiar czasu jest odpowiedzialna firma STS-Timing

2. Dla pierwszych 50 zawodników przekraczających linię metę zliczony zostanie czas BRUTTO. Czas NETTO - dla wszystkich pozostałych zawodników.

3. Klasyfikacja OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn. Osoby nagradzane w kat. OPEN, nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

4. Kategorie wiekowe 10km (K+M)

14-17

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

3. Kategorie wiekowe Półmaraton (K+M)

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

5. Kategoria Otwarte Mistrzostwa w Półmaratonie Trailowym Kobiet i mężczyzn

XII NAGRODY

Miejsca 1-3 OPEN (10km + półmaraton) - puchary oraz nagrody rzeczowe

Miejsca 1-3 kategorie wiekowe (10km + półmaraton) - puchary lub statuetki

Miejsca 1-3 w kategorii Otwartych Mistrzostw Polski w Półmaratonie Trailowym (kobiety + mężczyźni) - puchary lub statuetki

 

XIII KONTAKT DO ORGANIZATORA e-mail: kontakt@thecastlerun.pl mobile: +48 505 950 760

XIV PARKING, DEPOZYT, SZATNIA

1.Płatny parking będzie dostępny dla zawodników przed wjazdem do zamku przy ul. Piastów Śląskich.

2. Depozyt będzie dostępny dla zawodników w okolicach startu i mety.

3.Szatnia będzie dostępna dla zawodników w okolicach startu i mety.

XV ZWOLNIENIA Z OPŁATY STARTOWEJ DLA ELITY

The Castle Run to impreza o charakterze sportowym oraz krajoznawczym. Organizator nie dopuszcza zwolnienia z opłaty startowej zawodników chcących startować z pierwszej linii.

XVI UWAGI KOŃCOWE:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Zawodnicy skracający trasę, biegnący z nie swoim lub podrobionym numerem startowym będą zdyskwalifikowane. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego. Odebranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Zawodnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.

XVII HARMONOGRAM W DNIU IMPREZY - 28 X 2018

7:00-9:00 BIUR0 ZAWODÓW Półmaraton, 7:00-12:30 BIURO ZAWODÓW 10km.

09:30 - START Półmaraton

09:40 - START TCR Junior

10:50 - PRZEWIDYWANE PRZYBYCIE PIERWSZEGO ZAWODNIKA Półmaratonu

13:15 - START 10km

13:50 – PRZEWIDYWANE PRZYBYCIE PIERWSZEGO ZAWODNIKA PÓŁMARATONU

12:30 - DEKORACJA Półmaraton

14:30 - DEKORACJA 10km

 

 

REGULAMIN THE CASTLE RUN JUNIOR

I Cel i idea biegu:

  • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu wśród dzieci.

  • Promocja Zamku Książ i regionu.

II ORGANIZATOR:

Fundacja "W biegu"

KRS: 0000689002

NIP: 8862999336

ul. Reymonta 2/4

58-303 Wałbrzych

reprezentowana przez Marzenę Michalec, prezesa fundacji.

III TERMIN, GODZINA i MIEJSCE STARTU:

28 października 2018

godz. 09:40

Start dzieci odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe, zaczynając od najmłodszych dzieci. Kategorie startują co około 5-10 minut.

Start z tego samego miejsca co start dorosłych - Dziedziniec Zamku Książ.

IV BIURO ZAWODÓW - pakiety startowe do odbioru w Biurze Zawodów w dniach:

27 i 28 października.

V DYSTANS i POMIAR CZASU:

1. Długość tras wynosi od 200m do 800m w zależności od kategorii wiekowej.

2. Pomiar czasu: w startach dzieci nie przeprowadzony zostanie pomiar czasu.

3. Dzieci startujące na każdym dystansie muszą dobiec do Króla, okrążyć go i wrócić na miejsce skąd zaczęły biec

VI KLASYFIKACJE

Dzieci biorą udział w biegu według następujących kategorii:

3-5 lat (2012-2014) - dystans 200m,

6-7 lat (2010-2011) - dystans 400m,

8-10 lat (2007-2009) - dystans 600m,

11-13 lat ( 2004-2006) - dystans 800m

Bieg ma charakter rekreacyjny, promuje sport jako zdrową formę rekreacji i nie przewiduje się klasyfikacji dla najszybszych dzieci, zarówno dziewczynek jak i chłopców.

Zwycięzcami są wszystkie dzieci, dlatego każde dziecko na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

Około godziny 12:30 zapraszamy wszystkie dzieci na wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed Zamkiem.

VII UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają dzieci od 3 do 13 roku życia.

2. Warunek udziału w Biegu: podpisanie przez rodzica lub opiekuna pod Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu.

3. Rodzic lub opiekun podpisując Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu bierze na siebie odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie dzieci posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

Druk Oświadczenia do pobrania = > OŚWIADCZENIE DO POBRANIA, które będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Rodzic lub opiekun podpisując Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Udziela także Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

VIII ZGŁOSZENIA i DANE OSOBOWE

1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.thecastlerun.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności.

2. Organizator ustala limit na 100 dzieci. O udziale dzieci w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia kaucji zwrotnej.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz firma świadcząca usługi przelewów elektronicznych serwisu PayU. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji na stronie i wniesienia opłaty w formie kaucji zwrotnej.

4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: adres e-mail rodzica lub opiekuna dziecka, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego PayU S.A.

IX OPŁATA STARTOWA i PAKIET STARTOWY

do 28 czerwca - 19zł

do 28 sierpnia - 23zł

do 26 października - 29zł

27 i 28 października - 35zł

3. Serwis pośrednictwa finansowego za pomocą, którego są dokonywane płatności online PayU S.A, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.

4. Pakiet startowy zawiera:

- wyjątkowy, pamiątkowy numer startowy

- medal, który każde dziecko otrzymuje na mecie.

X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA ZAWODNIKÓW:

Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

Rodzicom, opiekunom prawnym doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Zawodników poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Rodzic ub opiekun prawny wyraża zgodę na powyższe działania.

XI KONTAKT DO ORGANIZATORA e-mail: iwona@thecastlerun.pl mobile: +48 505 950 760

XII UWAGI KOŃCOWE:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne.

Rodziców zachęcamy do gorącego dopingu dzieci oraz o nie wbieganie na trasę w trakcie trwania biegów. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.