Regulamin | The Castle Run

Regulamin

Regulamin biegu The Castle Run

CEL i IDEA BIEGÓW:

Q Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.

Q Promocja Zamku Książ i regionu. 

I ORGANIZATOR:

Fundacja "W biegu"

KRS: 0000689002
NIP: 8862999336
ul. Reymonta 2/4
58-303 Wałbrzych

reprezentowana przez Marzenę Michalec, prezesa fundacji.

II TERMIN, GODZINA i MIEJSCE STARTU: 8 października 2017
1. Start indywidualny, g. 10:00, dziedziniec przed Zamkiem Książ
2. Start drużynowy, g. 12:00, dziedziniec przed Zamkiem Książ

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Zawodnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.thecastlerun.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Zawodnika.

III BIURO ZAWODÓW - pakiety startowe do odbioru w Biurze Zawodów w w dniach:

7 października (sobota), w godz. 11.00 – 17.00, Aqua - Zdrój w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6.

8 października (niedziela), Zamek Książ, okolice startu i mety, w godz.

- 7:30 – 9:00 - dla osób startujących indywidualnie

- 7:30 - 11:00 - dla osób startujących drużynowo

IV DYSTANS i POMIAR CZASU:

1. Długość tras wynosi ok.10 km. Czas maksymalny do pokonania odcinka to 105 minut.

2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa zwrotnego mocowanego do sznurowadła.

VI UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni od 14 roku życia bez górnej granicy wieku.

2. Warunek udziału w Biegu:

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność, do pobrania = > OŚWIADCZENIE DO POBRANIA.

c. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VI niniejszego Regulaminu

d. Poddanie się weryfikacji w biurze zawodów i odebranie pakietu startowego w dniach i godzinach otwarcia biura, o czym mówi punkt III tego Regulaminu. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, w jego imieniu może to zrobić inna osoba, która ma upoważnienie na piśmie osoby, za którą dokonuje odbioru pakietu oraz jej oświadczenie do pobrania => UPOWAŻNIENIE i OŚWIADCZENIE.

e. Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów w godzinach pracy Biura. Odbieranie pakietów odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

f. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu – (lista startowa oraz wyniki) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Zawodnika informacji dotyczących o organizowanych imprezach.

g. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

h. Zawodnik ma obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Zawodników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VI ZGŁOSZENIA i DANE OSOBOWE

1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.thecastlerun.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów z zastrzeżeniem, że w dniu biegu do zakupu będzie 20 pakietów startowych sprzedawanych kolejno zgłaszanym się Zawodnikom.

2. Dostępne są dwie opcje zapisu:

- zapisy indywidualne 
- zapisy drużynowe

3. Zawodnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Zawodników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Zawodnika.

4. Zawodnik ma możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Zawodnika najpóźniej do 20 dni przed datą biegu, ale bez możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

5. Organizator ustala limit zawodników na 700 osób dla startu indywidualnego oraz 600 osób (200 drużyn) dla startu drużynowego. O udziale Zawodników w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.

6.Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.thecastlerun.pl.

7.Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów do godz. 22.00 pod warunkiem, że na liście startowej nie będzie kompletu zawodników. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów z zastrzeżeniem, że do sprzedania będzie przygotowanych 20 pakietów startowych BEZ KOSZULKI.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9. Poprzez dokonanie opłaty Zawodnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz firma świadcząca usługi przelewów elektronicznych serwisu PayU. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji na stronie i wniesienia opłaty za udział w biegu.

11. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

12. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: adres e-mail, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego PayU S.A.

VII OPŁATA STARTOWA i PAKIET STARTOWY

1.Prawo do bezpłatnego startu mają kobiety i mężczyźni od 65 roku życia.

2.Opłata startowa wynosi:

A) START INDYWIDUALNY:

Pakiet PODSTAWOWY: (nr startowy, pomiar czasu, medal, ulgowy bilet do zwiedzenia Zamku Książ, woda, poczęstunek)

I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 35 zł
II termin - wpłata do dnia: 31 sierpnia - 42 zł
III termin - wpłata do dnia 6 października - 49 zł
IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 7-8 października - 60 zł

Pakiet RYCERSKI: (koszulka techniczna, nr startowy, pomiar czasu, medal, ulgowy bilet do zwiedzenia Zamku Książ, woda)

I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 55 zł
II termin - wpłata do dnia: 31 sierpnia - 62 zł
III termin - wpłata do dnia 6 października - 69 zł
IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 7-8 października - 80 zł

Pakiet KRÓLEWSKI: (koszulka techniczna SUBLIMACYJNA wysokiej jakości, nr startowy, pomiar czasu, medal, ulgowy bilet do zwiedzenia Zamku Książ, woda)

I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 85 zł
II termin - wpłata do dnia: 31 sierpnia - 92 zł
III termin - wpłata do dnia 6 października - 99 zł
IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 7-8 października - 108 zł

B) START DRUŻYNOWY:

Opłata jest sumą poszczególnie wybranych pakietów startowych po cenie pakietów indywidualnych.

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 2 tygodnie przed imprezą, nie może tego zagwarantować.

4. Dla osób, które opłacą pakiet startowy do dnia 25 IX 2017 mają zagwarantowany pakiet z koszulką startową. Dla osób, które zapiszą się i opłacą po tym terminie, dostępny będzie pakiet startowy BEZ KOSZULKI.

5. Serwis pośrednictwa finansowego za pomocą, którego są dokonywane płatności online PayU S.A, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.

VIII PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

1. Ratownicy medyczni będą zarówno na trasie biegu jak i przy mecie w dniu zawodów.

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy mecie w dniu zawodów.

IX UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA ZAWODNIKÓW: Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Zawodnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Zawodników poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Zawodnik wyraża zgodę na powyższe działania. Zawodnik pokrywa wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Zawodnika w Biegu. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zawodnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Zawodnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Zawodnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Zawodnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

X KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU (netto i brutt):

Za pomiar czasu jest odpowiedzialna firma STS-Timinig

Dla pierwszych trzech kobiet i trzech mężczyzn przekraczających metę policzony zostanie czas BRUTTO.

Czas NETTO - dla wszystkich pozostałych zawodników.

I. START INDYWIDUALNY - godz. 10.00:

1. Klasyfikacja OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn. Osoby dekorowane w kat. OPEN, nie będą dekorowane w kategoriach wiekowych.

2. Klasyfikacja wiekowa osobno dla kobiet i mężczyzn: 1. 15 – 29 lat 2. 30 – 39 lat 3. 40 – 49 lat 4. 50 + lat

II. START DRUŻYNOWY - godz.12.00:

1. Klasyfikacja OPEN drużyn (1,2,3 miejsce). Klasyfikacja finałowa drużyn odbywa się na podstawie czasu ostatniego zawodnika.

2.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa zwrotnego, umieszczonego w obuwiu. Założeniem wyścigu drużynowego jest wspólne dobiegnięcie do mety wszystkich zawodników w maksymalnym odstępie czasowym między nimi: 30 sekund – między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem.

XI NAGRODY

I. START INDYWIDUALNY:

1. 6 zawodników, 24 zawodników, 12 kobiet i 12 mężczyzn - zwycięzców kategorii OPEN oraz poszczególnych kategorii otrzymuje pamiątkowe nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3).

II. START DRUŻYNOWY:

2. 9 zawodników (3 drużyny) w starcie drużynowym z klasyfikacji OPEN otrzymuje pamiątkowe nagrody rzeczowe.

XII KOSZTY i PAKIET STARTOWY

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w regulaminie pokrywają Zawodnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Zawodnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą: medal, unikatowa koszulka techniczna - Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezą, nie może tego zagwarantować.

XIII KONTAKT DO ORGANIZATORA e-mail: kontakt@thecastlerun.pl mobile: +48 505 950 760

XIV PARKING, DEPOZYT, SZATNIA

1.Płatny parking będzie dostępny dla zawodników przed wjazdem do zamku przy ul. Piastów Śląskich.

2. Depozyt będzie dostępny dla zawodników w okolicach startu i mety w amfiteatrze

3.Szatnia będzie dostępna dla zawodników w okolicach startu i mety w amfiteatrze

XV UWAGI KOŃCOWE:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe Zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracające będą zdyskwalifikowane. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego. Odebranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Zawodnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.

XVI HARMONOGRAM W DNIU IMPREZY - 8 X 2017

7:30 otwarcie BIURA ZAWODÓW

  • do 09:20 – dla zawodników indywidualnych
  • do 11:20 – dla zawodników startujących drużynowo

09:45 - WSPÓLNA ROZGRZEWKA nr 1
10:00 - START INDYWIDUALNY
11:30 - DEKORACJA nr 1 (indywidualna)
11:50 – WSPÓLNA ROZGRZEWKA nr 2
12:00 - START DRUŻYNOWY
12:15 - START JUNIORÓW (w tym rozgrzewka)
12:50 – WSPÓLNE ZDJĘCIE JUNIORÓW i KORONACJA
13:30 – DEKORACJA nr 2 (drużyn).

REGULAMIN THE CASTLE RUN JUNIOR
Cel i idea biegu:

  • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu wśród dzieci.
  • Promocja Zamku Książ i regionu.

I ORGANIZATOR:
Fundacja "W biegu"

KRS: 0000689002
NIP: 8862999336
ul. Reymonta 2/4
58-303 Wałbrzych

reprezentowana przez Marzenę Michalec, prezesa fundacji.

II TERMIN, GODZINA i MIEJSCE STARTU: 8 października 2017
godz. 12:10-12:30
Start dzieci odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe, zaczynając od najmłodszych dzieci. Kategorie startują co około 5-10 minut.
Start z tego samego miejsca co start dorosłych - Dziedziniec Zamku Książ.

III BIURO ZAWODÓW - pakiety startowe do odbioru w Biurze Zawodów w dniach:

7 października (sobota) w godz. 11:00-17:00 w Aqua Zdrój w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (wejście główne)
8 października (niedziela) w godz. 7:30-11.00, ul. Piastów Śląskich, Kierunek Zamek Książ, lokalizacja - namiot

IV DYSTANS i POMIAR CZASU:
1. Długość tras wynosi od 200m do 800m w zależności od kategorii wiekowej.
2. Pomiar czasu: w startach dzieci nie przeprowadzony zostanie pomiar czasu.
3. Dzieci startujące na każdym dystansie muszą dobiec do Króla, okrążyć go i wrócić na miejsce skąd zaczęły biec

V KLASYFIKACJE
Dzieci biorą udział w biegu według następujących kategorii:

3-5 lat (2012-2014) - dystans 200m,
6-7 lat (2010-2011) - dystans 400m,
8-10 lat (2007-2009) - dystans 600m,
11-13 lat ( 2004-2006) - dystans 800m

VI KORONACJA I PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE
Bieg ma charakter rekreacyjny i nie przewiduje się klasyfikacji dla najszybszych dzieci, zarówno dziewczynek jak i chłopców.
Zwycięzcami są wszystkie dzieci, dlatego każde dziecko na mecie otrzyma koronę.
Po ostatnim biegu (około godziny 12:30) zapraszamy wszystkie dzieci na wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed Zamkiem.

VII UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają dzieci od 3 do 13 roku życia.
2. Warunek udziału w Biegu: podpisanie przez rodzica lub opiekuna pod Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu.
3. Rodzic lub opiekun podpisując Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu bierze na siebie odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie dzieci posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
Druk Oświadczenia do pobrania = > OŚWIADCZENIE DO POBRANIA, które będzie dostępne w biurze zawodów.
4. Rodzic lub opiekun podpisując Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Udziela także Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

VIII ZGŁOSZENIA i DANE OSOBOWE
1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.thecastlerun.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności.
2. Organizator ustala limit na 100 dzieci. O udziale dzieci w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia kaucji zwrotnej.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz firma świadcząca usługi przelewów elektronicznych serwisu PayU. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji na stronie i wniesienia opłaty w formie kaucji zwrotnej.
4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: adres e-mail rodzica lub opiekuna dziecka, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego PayU S.A.

IX OPŁATA STARTOWA i PAKIET STARTOWY
1. Start w biegu dzieci jest bezpłatny.
2. Przy zapisie dziecka na bieg ze względu na konieczność zamówienia medali i koszulek Organizator pobiera kaucję zwrotną w wysokości 10zł, która zostanie zwrócona na konto w terminie do 3 dni po imprezie.
3. Serwis pośrednictwa finansowego za pomocą, którego są dokonywane płatności online PayU S.A, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.

4. Pakiet startowy zawiera:
- koszulkę
- medal
- numer startowy
- koronę
- poczęstunek

X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA ZAWODNIKÓW: Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
Rodzicom, opiekunom prawnym doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Zawodników poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Rodzic ub opiekun prawny wyraża zgodę na powyższe działania.

XI KONTAKT DO ORGANIZATORA e-mail: iwona@thecastlerun.pl mobile: +48 505 950 760

XII UWAGI KOŃCOWE:
Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne.
Rodziców zachęcamy do gorącego dopingu dzieci oraz o nie wbieganie na trasę w trakcie trwania biegów. Dzieci nie są zobowiązane do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.